██████╗ ███████╗███╗  ███╗ ██████╗ ███████╗ ██████╗███████╗███╗  ██╗ █████╗ 
██╔══██╗██╔════╝████╗ ████║██╔═══██╗██╔════╝██╔════╝██╔════╝████╗ ██║██╔══██╗
██║ ██║█████╗ ██╔████╔██║██║  ██║███████╗██║   █████╗ ██╔██╗ ██║███████║
██║ ██║██╔══╝ ██║╚██╔╝██║██║  ██║╚════██║██║   ██╔══╝ ██║╚██╗██║██╔══██║
██████╔╝███████╗██║ ╚═╝ ██║╚██████╔╝███████║╚██████╗███████╗██║ ╚████║██║ ██║
╚═════╝ ╚══════╝╚═╝   ╚═╝ ╚═════╝ ╚══════╝ ╚═════╝╚══════╝╚═╝ ╚═══╝╚═╝ ╚═╝

demoscenaewolucjademaimprezywarezASCII-Art
Demoscena
Określenie grupy użytkowników sprzętu elektronicznego, zajmujących się tworzeniem programów mających na celu ukazanie pełni możliwości układu oraz opracowanego kodu. Jej początki sięgają lat 80 XX wieku. Początkowy dynamiczny rozwój był związany z łamaniem zabezpieczeń komercyjnego oprogramowania oraz chęcią uzyskania bardziej złożonych efektów graficznych. Dawniej często do oprogramowania w którym dokonano modyfikacji w celu ominięcia zabezpieczeń dołączano informacje o osobie lub grupie, która tego dokonała. Drugi czynnik był ściśle związany z ograniczeniami sprzętowymi. Problem stanowiło uzyskanie szerszej palety barw w określonym obszarze , płynność ruchu obiektu, interakcja z nim, różnicowanie koloru tła, ilość poruszających się obiektów. Czynniki te potrafiły motywować wielu ludzi do optymalizacji kodu oraz wykraczania poza specyfikację układu. Wystarczy wspomnieć, że Commodore 64 posiadał 64Kb pamięci operacyjnej. Teraz często więcej RAM znajduje się w zegarku cyfrowym. Z powodu rosnącej rywalizacji zaczęto łączyć się w grupy. Każda osobna do niej należąca mogła specjalizować się w programowaniu, grafice 2D/3D lub syntezie dźwięku. Za niehonorowe uważano używanie cudzego kodu, gotowe silniki graficzne nie były popularne i dostępne prawie za darmo. Nie było miejsca na warstwy abstrakcji a czasem nawet podczas uruchamiania rozbudowanej aplikacji pomijano system operacyjny. Szybko powstałą społeczność, która spotykała się na imprezach i każdy prezentował efekty swojej pracy. W szczątkowej formie scena przetrwała do dziś.
FTP
protokół transferu plików w układzie klient-serwer. Umożliwia przesyłanie, modyfikowanie oraz pobieranie danych. Operacje te mogą być wykonywane po połączeniu się z serwerem oraz pomyślnym przejściu procesu weryfikacji konta.

2017